Pravilnik i propozicije

PRAVILNIK MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA ,,BRUNA ŠPILER’’

Član 1.
Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane pjevače i odvija se javno prema zadatim propozicijama.

PRETKATEGORIJA
Rođene/i 2009. i mlađe/i
IA KATEGORIJA
Rođene/i 2007. i mlađe/i
IB KATEGORIJA
Rođene/i 2004. i mlađe/i
II KATEGORIJA
Rođene/i 2001. i mlađe/i
III KATEGORIJA
Rođene/i 1997. i mlađe/i
IV KATEGORIJA
Rođene/i 1998. i starije/i
VA KATEGORIJA
Rođene/i 1990. i mlađe/i
VB KATEGORIJA
Kategorija otvorena za sve uzraste

Član 2.
Takmičari su dužni da na takmičenju izvedu određeni program:
KATEGORIJE PROGRAM
PRETKATEGORIJA: Stari majstor, Jedna solo pjesma po slobodnom izboru
IA KATEGORIJA: Stari majstor, Jedna solo pjesma po slobodnom izboru
IB KATEGORIJA Stari majstor, Dvije solo pjesme različitih stilskih epoha
II KATEGORIJA Stari majstor, Arija (Opera, Oratorijum ili Opereta), Dvije solo pjesme po izboru različitih stilskih epoha
III KATEGORIJA Dvije arije (Iz Oratorijuma/Mise/Kantate, Opere ili Operete različitih epoha), Tri solo pjesme od kojih dvije moraju biti različite stilske epohe
IV KATEGORIJA Pet arija
I Etapa: Jedna arija po sopstvenom izboru. Jedna arija po izboru žirija
II Etapa: Dvije arije po izboru žirija
Napomena: Jedna arija mora biti sa rečitativom (Ili Mozart ili Handel)
VA KATEGORIJA Dva dueta / Ansambli
VB KATEGORIJA Jedan Operski duet / Ansambl. Jedan duet / Ansambl po izboru

Član 3.
Program se izvodi napamet i na originalnom jeziku i tonalitetu.

Član 4.
U toku takmičenja, takmičari imaju pravo na jednu zamenu naslova kompozicije uz pismenu molbu koju dostavljaju elektronskim putem, na email adresu takmičenja, 7 dana prije početka takmičenja.

Član 5.
(1) Oratorijumske arije koje posjeduju rečitativ, izvode se sa rečitativom.
(2) Operske arije koje posjeduju rečitativ, izvode se sa rečitativom, i u originalnom tonalitetu.
(3) Operske arije koje posjeduju kabaletu, izvode se sa kabaletom.

Član 6.
(1) Takmičenje se održava jednom godišnje.
(2) Takmičenje je međunarodnog karaktera i otvoreno je za takmičare svih nacionalnosti.

Član 7.
(1) Na takmičenje se mogu prijaviti svi koji profesionalno uče solo pjevanje u okviru zvaničnog državnog ili privatnog edukativnog sistema, kao i učenici nižih i srednjih muzičkih škola, kao i studenti muzičkih i umetničkih fakulteta na odsjeku za solo pjevanje.
(2) Osim njih, na takmičenje se mogu prijaviti i oni koji nemaju formalno opersko obrazovanje, kao i oni koji nisu učenici ili studenti solo pjevanja.

Član 8.
Etape su eliminatorne, u drugu etapu biće primljeno najviše 8 (osam) takmičara po kategoriji koji ostvare najveći broj bodova u predhodnoj etapi, a plasman finalista odlučiće bodovi iz obje etape…

Član 9.
Nastup takmičara je po abecednom redu početnog slova prezimena, a počinje od slova izvučenog po prijemu prijava.

Član 10.
(1) Izvedeni program učesnika ocjenjuje stručni žiri sastavljen od 5 članova za sve kategorije.
(2) Žiri odlučuje o prelasku takmičara u drugu etapu.
(3) Imena takmičara primljenih u sledeću etapu biće objavljena po završetku prethodne etape. Imena će biti objavljena po redosledu nastupa kandidata. Broj bodova biće objavljen tek po završetku finalne etape.
(4) Odluke žirija su konačne i ne mogu se dovoditi u pitanje, ne mogu se ponovo razmatrati niti se može uložiti žalba.
(5) Članovi žirija ne smiju kontaktirati sa takmičarima koji aktivno učestvuju na takmičenju.
(6) Član žirija ne može ocjeniti kandidata:
a) ako je u srodstvu sa kandidatom ; b) ako je nastavnik ili profesor; c) ako je sa kandidatom radio u toku 12 mjeseci prije održavanja takmičenja.
(2)U slučajevima kada član žirija ne može ocjeniti kandidata, umjesto člana žirija kandidata ocjenjuje Sekretar žirija.
(6) Žiri može odlučiti da ne dodjeli jednu ili više nagrada.
(7) Ocjene žirija su javne i biće publikovane na zvaničnoj Web stranici takmičenja.
(8)Članovi žirija ocjenjuju učesnike i ansamble bodovima od nula (0) do sto (100);
a) predaju individualne bodovne liste sekretaru žirija; b) unose svoje ocjene u propisani obrazac i uredno ga popunjavaju; c) učestvuju u radu žirija u toku cijelog takmičenja;
d) prisustvuju nastupu svih takmičara u okviru kategorije za koju su nadležni; e) prisustvuju sjednicama žirija; f) popunjavaju i potpisuju individualne bodovne liste; g) popunjavaju i potpisuju zbirne bodovne liste; h) preko predsjednika žirija i članova Organizacionog odbora intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanja od Pravilnika o radu žirija.

Član 11.
(1) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 90 do 100 osvojiće prvu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
(2) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 80 do 89 osvojiće drugu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
(3) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 70 do 79 osvojiće treću nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
(4) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 60 do 69 osvojiće pohvalu i biće mu dodjeljena diploma.

Član 12.
Prvoplasirani takmičar u pretkategoriji, I i II kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, dobija knjigu. Prvoplasirani takmičar u III i IV kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, pored knjige dobiće i novčanu nagradu.

Član 13.
(1) Prijave za takmičenje podnose se do 30. aprila 2023. godine elektronskim putem na oficijalnoj Web stranici takmičenja, a kotizacija iznosi 50€ (IV kategorija = 70€).
(2) Ukoliko takmičar nema svog korepetitora biće mu obezbjeđen oficijalni korepetitor.
(3) Naknada za jednu probu i nastup sa oficijelnim korepetitorom je 50€.
(4) Prijave, dokumenta, fotografiju poslati putem elektronske prijave na sajtu.

sr_RS
Scroll to Top