PRAVILNIK FESTIVALA

Član 1.
Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane pjevače.

kategorija dame gospoda
Pretkategorija rođene 1998. i mlađe rođeni 1996. i mlađi
I kategorija rođene 1996. i mlađe rođeni 1994. i mlađi
II kategorija rođene 1994. i mlađe rođeni 1992. i mlađi
III kategorija rođene 1992. i mlađe rođeni 1990. i mlađi
IV kategorija do 32 godine do 32 godine
V kategorija pravo učešća imaju i mješoviti dueti dame i gospoda do 32 godine.
VI kategorija preko 32 godine preko 32 godine

Član 2.
Takmičari su dužni da na takmičenju izvedu određeni program:

 

kategorija program
Pretkategorija: Stari majstor, Jedna solo pjesma po slobodnom izboru
I kategorija: Stari majstor, Dvije solo pjesme po slobodnom izboru
II kategorija: Stari majstor, Dvije solo pjesme po slobodnom izboru Arija iz opere
III kategorija: I etapa: Stari majstor, Arija iz oratorijuma, solo pjesma po slobodnom izboru
II etapa: Solo pjesma po slobodnom izboru, Arija iz opere
IVa kategorija: I etapa: Dvije operske arije (po slobodnom izboru)
II etapa: Dvije operske arije (po slobodnom izboru)
IVb kategorija: I etapa: Stari majstor, Arija iz oratorijuma, mise ili kantate, Solo pjesma XIX vijeka, Solo pjesma slovenskog autora
II etapa: Solo pjesma XX vijeka, Ciklus ili najmanje 3 pjesme istog autora
Va kategorija: Kamerni dueti ili ansambli – 2 kompozicije različitog karaktera (klavirska saradnja učenik ili student)
Vb kategorija: Operski dueti ili ansambl -1 operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)
VI kategorija: I etapa: Tri operske arije (po slobodnom izboru)
II etapa: Tri operske arije (po slobodnom izboru)

Član 3.
Program III, IV, V i VI kategorije se pjeva na originalnom jeziku.

Član 4.
Etape su eliminatorne, u drugu etapu biće primljeno najviše 8 (osam) takmičara po kategoriji koji ostvare najveći broj bodova u predhodnoj etapi, a plasman finalista odlučiće bodovi iz obje etape..

Član 5.
Program se izvodi napamet.

Član 6.
Nastup takmičara je po abecednom redu početnog slova prezimena, a počinje od slova izvučenog po prijemu prijava.

Član 7.
• Izvedeni program učesnika ocjenjuje stručni žiri sastavljen od 3 člana za sve kategorije.
• Žiri odlučuje o prelasku takmičara u drugu etapu.
• Imena takmičara primljenih u sledeću etapu biće objavljena po završetku prethodne etape. Imena će biti objavljena po redosledu nastupa kandidata. Broj bodova biće objavljen tek po završetku finalne etape.
• Odluke žirija su konačne i ne mogu se dovoditi u pitanje, ne mogu se ponovo razmatrati niti se može uložiti žalba.
• Članovi žirija ne smiju kontaktirati sa takmičarima koji aktivno učestvuju na Festivalu.
• Žiri može odlučiti da ne dodjeli jednu ili više nagrada.
• Ocjene žirija su javne i biće publikovane na zvaničnoj Web stranici Festivala.

Član 8.
• Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 90 do 100 osvojiće prvu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
• Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 80 do 89 osvojiće drugu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
• Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 70 do 79 osvojiće treću nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
• Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 60 do 69 osvojiće pohvalu i biće mu dodjeljena diploma.

Član 9.
1 – 3 plasirani takmičar u pretkategoriji, I i II kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, dobija knjigu. Prvoplasirani takmičar u III, IV, V i VI kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, pored knjige dobiće i novčanu nagradu.

Član 10.
Prijave za takmičenje podnose se do 01. marta 2016. godine elektronskom poštom a kotizacija iznosi 50€ (VI kategorija = 80€).
• Ukoliko takmičar nema svog korepetitora biće mu obezbjeđen oficijelni korepetitor.
• Naknada za dvije probe i nastup sa oficijelnim korepetitorom je 50€.
• Prijave, dokumenta, fotografiju poslati on line prijavom ili elektronskom poštom na
NVO “BRUNA”
Mirela Šćasni
Dr. Svetozara Živojinovića 5
85347 Igalo Crna Gora
ili elektronskom poštom na WWW.brunaspiler.com
E-mail: uprava@brunaspiler.com; brunaspiler@gmail.com
• INFO TELEFON +382(0)69 461 581 i + 382 (0) 68 067 360

* Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Herceg Novom a organizator se obavezuje da blagovremeno ponudi najpovoljnije uslove smještaja

Član 11.
Uručenje nagrada i diploma obaviće se na završnom koncertu, a po završenom takmičarskom danu biće održan okrugli sto sa članovima žirija i takmičarima tog dana.